2. forduló feldata
Sunday, 21 October 2012 00:34

Gyülekezettörténeti verseny

II. forduló

A sarjadó vetés ? a Reformáció magvetése nálunk

Mindenkinek

I. Totó J

Jelöld be a helyes választ!  14 pont

1. Mikortól van bizonyíthatóan protestáns lelkésze Acsádnak?

1  1599                 2  1699                       X  1590

2. Melyik egyházi ünnepen történt a csepregi mészárlás?

1  Húsvét              2  Karácsony              X Vízkereszt

3. A reformációt a 16.században támogató Nádasdy család mikor tért vissza a katolikus hitre?

1  1599                 2  1643                       X 1673

4. Hogy hívták Kőszegnek azt a plébánosát, aki először evangélikus hitre tért?

1  Ált Mihály        2  Ács Mihály             X Aats Mihály

5. Hány evangélikus zsinatot tartottak Doroszlón a 17. században?

1  kettőt                2  egyet sem               X egyet

6. Melyik két településen nem szűnt meg a gyülekezeti élet az 1670-es évek elejére?

1  Meszlenben és Acsádon          2  csak Nemescsóban      X Cákon és Doroszlón

7. Mit jelent a papmarasztalás?

1 amikor a földesúr nem engedte, hogy birtokának papjai áttérjenek az   evangélikus hitre

2 Nemescsóban mindig egy évre fogadták a lelkészt és ha jól végezte szolgálatát, marasztalták, sőt felemelték fizetését

X     ha egy lelkész nem jól végezte a szertatásokat (pl. esketés), a püspök

elmarasztalta

8. Gyülekezetünk melyik falvában volt püspökválasztó gyűlés?

1  Acsádon                       2  Meszlenben            X  Nemescsóban

9. Melyik Kőszegre telepített szerzetesrend befolyásolta negatívan gyülekezeteink sorsát az 1670-es évektől?

1  pálosok                         2  ferencesek              X jezsuiták

10. Hányszor volt egyházkerületi gyűlés Acsádon a 17. században?

1  négyszer                       2  kétszer                    X egyszer sem

11. Milyen témában zajlott a meszleni hitvita, melyet Meszleni Concordia megírása zárt?

1  orgonahasználat           2  úrvacsora                X  keresztvetés

12. Melyik család birtokához tartozott Doroszló a 17. században?

1  Széchy                          2 Nádasdy                  X  Csoói

13. Hány lelkész írta alá a Meszleni Concordiát?

1  554                               2  663                         X 665

+1  Hány lelkésze volt Nemescsónak 1630-1686 között?

1  hét                               2  hat                          X kilenc

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kakukktojás J

Húzd alá a sorozatba nem illőket! Választásodat indokold is! 10 pont

1. Acsád ? Vát ? Szilvágy ? Tömörd

Indoklás: _____________________________________________________________

2. Weöres ? Batthyány ? Nádasdy ? Török

Indoklás: _____________________________________________________________

3. Sopron ? Győr ? Vas ? Zala

Indoklás: _____________________________________________________________

4. Fábri János ? Gudor Pál ? Zvonarics Sámuel ? Vajda György

Indoklás: _____________________________________________________________

5. 1650 ? 1667 ? 1648 ? 1672

Indoklás: _____________________________________________________________

 

III. Kire igazak az állítások? 6 pont

1. Az acsádiak első lelkésze, aki ingadozott a református és az evangélikus felekezet között:

2. Bibliafordító, aki Sárvár és Csepreg között utazva többször áthaladhatott Meszlenen:

3. A meszleniek utolsó lelkésze a nagy üldöztetés évei előtt, ő prédikált a soproni országgyűlésen résztvevő evangélikus magyar követeknek:

4. Csepregi esperes, aki az 1595-ös meszleni hitvitán az evangélikusok vezére volt a reformátusokkal szemben:

5. 1609-től Meszlen, majd 1613-tól Acsád lelkésze:

6. A nádor, aki 1621-ben lemészároltatta a csepregi evangélikusokat:

 

 

IV. Állítsd időrendi sorrendbe számozással az eseményeket! 5 pont

A törökök által felgyújtott doroszlói templom újjáépítése

Gudor Pál Meszlen lelkésze

Az első nemescsói harang készítése

Doroszló önálló anyagyülekezetté vált

Kőszegen megtelepszik a jezsuita szerzetesrend

 

V. Melyik településen járunk? 5 pont

1618-ban a körmendi református esperességhez tartozott:

Templomainak ajtóit baltákkal törték be a katolikusok:

Itt vették számba a földbirtokosokat, akikre számítani lehetett az evangélikus

gyülekezetek támogatásában:

Kőszeg példájára fogadta el a reformációt:

1666. december 14-én kisebb zsinat zajlott itt:

 

VI. Írj újságcikket, tudósítást vagy riportot a következő címek valamelyikével! 10 pont

Vérfürdő Csepregen

Meszleni hitvita

Körmendi János ténykedése Acsádon