Sartoris Alapítvány
Tartalomjegyzék
Sartoris Alapítvány
Sartoris Szabó János
Tervek
Minden oldal

 

 

A Nemescsói Társult Evangélikus Egyházközség alapítványt hívott életre, melynek célja gyülekezetünk területén az ifjúsági munka támogatása, a hátrányos helyzet? egyedülállók és családok segítése. 
Valamint másik irányultságként fontosnak tartjuk, hogy Egyházközségünk m?emlékeinek védelmében tegyünk valamit, illetve az egyre gyarapodó kulturális tevékenységünket is támogatni hivatott a Sartoris alapítvány.

A Sartoris Alapítvány fenntartásában működik az Ács Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Igazgató: Bakucz Szilvia


Kuratóriumának elnöke:
Sztrókay Attila társgyülekezeti felügyel?

A kuratórium tagjai: 
Kalincsák Balázs lelkész 
Torda Géza társgyülekezeti felügyelő-helyettes 
Szárnyasné Komjáthy Éva pénztáros
Horváth Károly nemescsói felügyelő

Adományokat a következő bankszámlaszámra fogadunk el. Az alapítvány célja, hogy létrejöjjön egy gyermekotthon, illetve egy leányanya-otthon. Ehhez kérjük segítségét!

 

Köszönjük adományát!

 


Elérhetőségeink:


9739 Nemescsó, Péterfy Sándor u. 39.
Adószám: 18895667-1-18
Bankszámlaszám: 10918001-00000016-78120007


 

Sartoris (Szabó) János

 

Alapítványunk névadójának életrajzáról többet megtudhatunk Keveházi László lelkész úr írásából.

 

"Isten dics?ségére és a közösség hasznára"

 

Sartoris (Szabó) János nemescsói lelkész emlékére
(1695-1756)

Elhunyt nemescsói lelkészeink közül egyetlen egy nyugszik templomunk kriptájában: Sartoris János. A lelkészek hosszú sorára is érdemes lenne egyszer emlékezni gyülekezetünkben, de ma emeljük ki a sorból a templom kriptájában nyugvó Sartoris Jánost.
Nem tévedés a Sartoris név. Akkoriban tudomásunk szerint három-négy Sartorius nev? lelkész, tanító is élt. A latin szó foltozót, szabót jelent. Az eredeti családneve tehát Szabó volt. A többit?l talán megkülönböztetésül írta nevét lelkészünk így: Sartoris.
Gy?rött született 1695 februárjában. Tanulmányait itt kezdte, majd Besztercebányán és Pozsonyban folytatta, valószín?leg az akkor már hírneves Bél Mátyás tanítóját követve iskoláról iskolára. Aztán külföldre készült. Ajánlója ezt írta róla akkor: "Hasznos és szükséges dolgok ismeretére vágyik, jó erkölcs?, szerény és az erény útján jár." 1719-ben iratkozott be a Jénai Egyetemre. Három évi tanulás után Gy?rbe tért vissza és itt kezdi tanítói munkáját. 1725-ben szenteli ?t lelkésszé Krmann Dániel püspök. Gy?ri második papi szolgálata után 1729-ben került Nemescsóra, és itt élt, szolgált haláláig, 1756-ig. Már Gy?rben megn?sült, négy gyermekük született Rumi Judit h?séges társával, de a feln?tt kort csak kett? érhette meg. Egyik lánya Nemescsóban lakott, férje kántortanító volt, majd másutt lett lelkész.
Sokszín? és szerteágazó munkája volt. Lelkészi munkáját is nagy odaadással végezte 27 éven át Csóban. Akkor Nemescsón, mint tudjuk a templom artikuláris volt. Vas megye fele idejárt, de Burgenlandból és Mura vidékér?l is jöttek evangélikusok igehirdetését hallgatni. ? magyar lelkész volt, mellette német lelkész is dolgozott a gyülekezetben. Mindez ismer?s számunkra, csak azt akartam érzékeltetni, hogy olyan id?ben dolgozott itt Sartoris, amikor a nemescsói gyülekezet ennek a legnyugatibb régiónak központja volt.
Irodalmi munkáját is szóvá kell tenni. Nem sorolom fel a kátékat, énekeskönyveket, más kiadásokat, amelyeket ? írt, vagy jelentetett meg. Csak egy példa megint: Arndt Jánosnak, akit a pietizmus atyjának neveznek kiadta könyvét az Igaz Kereszténységr?l, s olyan el?szót írt elé, amit a mai irodalomtörténet is számon tart. Temetésén szenicei Bárány György püspök err?l így emlékezett meg: "Valóban nem vehetünk jó könyvet sem templomban, sem otthon kezünkbe, s?t még gyermekeinknek sem adhatunk, hogy e férfiúról ne tartoznánk Istennek való hálaadással megemlékezni."
Talán mégis a gyermekekkel kapcsolatos munka n?tt leginkább szívéhez. Ebben az akkor sem nagy faluban latin iskolát indított, ami szinte a gimnáziumnak felelt meg akkor. S ezt az iskolát Alumneummal párosította. A latin szó nehezen fordítható, törzse azt jelenti: tartani, nevelni. Volt, aki árvaházként emlegette, ma talán kollégiumnak is mondhatnánk. Ebben az alumneumban egész Dunántúlról, de Gömörb?l és Nyitrából is laktak gyermekek. S hozzá kell tennünk, magyar evangélikus egyházunk történetében ez volt az els? Nemescsón. S hogy mennyire szívén hordozta, egy apró adat bizonyítja: halála után az elszámolás kimutatta, mennyi saját pénze került az intézet fenntartásába.
Ne feledkezzünk meg elöljáróink sorában Sartoris Jánosról, neves lelkészünkr?l, akir?l igazán elmondható, hogy megel?zte korát. S hogyan emlékezünk rá legjobban? Ha ma is és mi is magunkévá tesszük a pietizmus és Sartoris jelszavát, és mindent Isten dics?ségére és a közösség hasznára!

 

 


Az alumneum múltjáról

Az 1740-es évektől, inkább azok közepétől létezhetett Nemescsóban az iskola mellett alumneum is. Mi volt ez? A szó a latin "alumno" igéből ered, jelentése: tart, nevel. Az alumnus fogadott, nevelt fiú, vagy leány volt. A lelkészek az igehirdetés munkája mellett különösen a szegény gyermekeket karolták fel. Ezeket, akik tehát maguk fizetni nem tudtak "alumneumokban" olyan intézetekben igyekeztek elhelyezni, ahol eltartották őket és nevelésükről is gondoskodtak. Ebből az időből sajnos csak a pénztárkönyv maradt meg. De ez kétségtelenül és minden tévedést kizáróan jelzi a nemescsói alumneum születését, annak fenntartását, az adományok pontos vezetését, és azt, hogy ez is minden bizonnyal Sartoris gondolata és munkája volt. Halálával az intézet fennmaradt még. Sartoris munkája nyomán ebben a régióban is megerősödött az iskola, és az alumneum is híressé vált szinte országszerte. "A 18. századi nemescsó artikuláris hely nemcsak vallási vonzáskörzete, hanem sajátos iskolakultúrája miatt is híres volt." 1776-tól vannak pontosabb adataink az intézet életéről. Volt idő, amikor 70 diák lakott itt.

 

Terveink

 

 

Gyermekotthon
Olyan gyermekeknek, fiatalkorúaknak, szociális árváknak szeretnénk szállást, menedéket nyújtani, akiknek az életkörülményei rosszak, illetve valaminek következtében önmagukra maradtak. Sajnos a gyermekotthonok nagy részében nem megoldható a teljes családi közösség megvalósítása. Hiszen sok helyen nincs lehetőség teljes családmodellben való élésre. Vagy az édesanya, de legtöbbször az apa hiányzik. Többek között ebben kínálna mást ez az alumneum. Olyan lakhatási lehetőséget szeretnénk biztosítani az itt élő gyermekeknek, fiataloknak, ahol egy nagy családban élhetnének. A nevelésben hivatásos nevelőszülők, tehát apa és anya együtt végeznék a feladatokat.


Családok átmeneti otthona
Sajnos egyre többször kerül elő a családon belüli erőszak vidékünkön is. Ez lehetőséget nyújtana olyan családok számára, akiknek az életük valamilyen okból zsákutcába jutott, további normális életre. Nem kellene félniük az állandó zaklatástól, zsarolástól, és egyéb rengeteg problémától, ami természetesen nagy mértékben hatással van, illetve lesz a gyermek életére, jövőjére.

Célunk

 

 

Olyan helyszínt biztosítani mely a gyermekek, fiatalok testi lelki növekedését elősegíti. Egyben a szociális területen munkahelyek létrehozása, és a szociális munka beindítása is célunk.


Biztos pontot nyújtani az arra rászorulóknak. Menedék a gyermekeknek, fiataloknak, kirekesztetteknek. Biztos pont az életükön megkeseredett anyáknak.


Az együttműködéseknek köszönhetően célunk a környéken lévő települések intézményeinek, óvodák, általános iskolák további fenntartásának segítése.